• Logo občanského sdružení Zdravotníci Pardubice

Stanovy občanského sdružení Zdravotníci Pardubice


Článek I: úvodní ustanovení

Název sdružení: Zdravotníci Pardubice o.s.

Sídlo sdružení: Ostřešany 342, Pardubice 530 02.

Sdružení je dobrovolné a je právnickou osobou registrovanou Ministerstvem vnitra ČR.


Článek II: Cíl sdružení

Pořádání společných volnočasových aktivit.
Půjčování sezónních sportovních potřeb, vodáckého vybavení, potřeb pro kempink a grilování.
Získávání hromadných slev na různé produkty, zejména pak na výhodné telefonní tarify.


Článek III: Členství

Členem může být fyzická i právnická osoba, která má blízký vztah ke zdravotnictví, souhlasí s cílem sdružení a dodržuje stanovy sdružení.
Členství může být: kmenové a přidružené.

Vznik členství:

 • Členství kmenové vzniká podáním přihlášky, zaplacením základního členského vkladu a přijetím člena valnou hromadou.
 • Členství přidružené vzniká podáním přihlášky a zaplacením členského příspěvku.
 • Dokladem členství je členský průkaz vydaný předsedou sdružení.
 • Přidružený člen se neúčastní valné hromady.

Členství zaniká:

 • Dobrovolným vystoupením člena jeho písemným podáním.
 • Úmrtím člena.
 • Nezaplacením členského příspěvku.
 • Vyloučením člena valnou hromadou.
 • U právnické osoby zánikem právnické osoby.
 • Zánikem sdružení.
 • Při vystoupení člena nevzniká nárok na vrácení členského příspěvku.

Článek IV: Práva a povinnosti členů

Práva a povinnosti členů:

 1. Práva a povinnosti člena kmenového

  Dodržovat stanovy sdružení, aktivně se podílet na náplni činnosti sdružení, volit a být aktivně volen členy sdružení, pravidelně hradit členský příspěvek. Svědomitě vykonávat funkce v orgánech sdružení.
  Za to mu náleží právo využívat výhod a služeb sdružení a právo obracet se s připomínkami a stížnostmi na orgány sdružení.

 2. Práva a povinnosti člena přidruženého

  Dodržovat stanovy sdružení, pravidelně hradit členský příspěvek. Za to mu náleží právo využívat výhod a služeb sdružení a právo obracet se s připomínkami a stížnostmi na orgány sdružení. Přidružený člen má právo požádat valnou hromadu o přijetí za kmenového člena sdružení.
  Členský příspěvek musí být zaplacen vždy do 31.1. na daný kalendářní rok. V případě vzniku nového členství vždydo 30-ti dnůod vzniku členství. Příspěvek se hradí 1x ročně a o jeho výši rozhoduje valná hromada.


Článek V: Orgány sdružení

Orgány sdružení jsou valná hromada a rada.

Valná hromada:

 1. Valná hromada je nejvyšším orgánem sdružení, svolává ji minimálně 1x ročně předseda sdružení nebo také může být svolána, pokud o to požádají 3 kmenoví členové sdružení.
 2. Valnou hromadu tvoří všichni kmenoví členové sdružení.
 3. Valná hromada rozhoduje o změnách stanov sdružení. Schvaluje úkoly a cíle sdružení.
 4. Valná hromada volí radu a předsedu rady sdružení na funkční období 3 let.
 5. Rozhoduje o zrušení a přijetí kmenového členství.
 6. Valná hromada rozhoduje o zrušení občanského sdružení.
 7. Valná hromada je usnášení schopná, je li přítomna alespoň třetina všech kmenových členů sdružení.
 8. Valná hromada schvaluje rozpočet a účetní uzávěrku na schvalované období, schvaluje výroční zprávu sdružení.

Rada:

 1. Rada je výkonným orgánem sdružení a za svou činnost odpovídá valné hromadě.
 2. Rada řídí činnost sdružení v mezidobí mezi konáním valných hromad.
 3. Rada má nejméně 3, nejvíce 7 členů, vždy však lichý počet. O počtu členů rozhoduje valná hromada.
 4. Radu svolává předseda nebo v jeho nepřítomnosti místopředseda minimálně 2x ročně.
 5. Rada volí 2 místopředsedy sdružení.
 6. Rada koordinuje činnost sdružení.
 7. Rada zpracovává podklady pro valnou hromadu.
 8. Rada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina členů rady.

Článek VI : Představitelé sdružení

Představitelé sdružení (statutární zástupci):

Předseda sdružení a místopředseda sdružení

Předseda je ve smyslu platných zákonů tzv. statutárním orgánem sdružení, tj. reprezentuje sdružení navenek. Svolává valnou hromadu a v mezidobí plně řídí činnost občanského sdružení.
Místopředseda sdružení je statutárním zástupcem v případě nepřítomnosti předsedy. V případě úmrtí nebo zdravotní nezpůsobilosti předsedy se automaticky stává předsedou nejstarší místopředseda a svolává mimořádnou valnou hromadu.
Statutární zástupce je povinen dbát péče řádného hospodáře, chránit majetek sdružení a řídit se těmito stanovami.
Podepisování se děje tak, že předseda (místopředseda) připojí k názvu sdružení svůj podpis.


Článek VII: Zásady hospodaření

Občanské sdružení může disponovat movitým i nemovitým majetkem.

Zdrojem tohoto majetku jsou:

 1. Členské příspěvky.
 2. Příjmy z činnosti naplňující cíle sdružení.
 3. Dary a příspěvky fyzických a právnických osob.

Za hospodaření odpovídá rada, která každoročně předkládá valné hromadě zprávu o hospodaření včetně finanční uzávěrky.
Hospodaření se uskutečňuje podle ročního rozpočtu schváleného valnou hromadou.
Účetnictví je vedeno formou jednoduchého účetnictví a za jeho vedení odpovídá předseda sdružení.
Majetek při vzniku sdružení je roven nule. Další finanční hotovost bude uložena v bance na účet vedený na jméno sdružení. K tomuto účtu má volný přístup předseda a místopředsedové sdružení. Předseda sdružení je plně oprávněn nakládat s finančními prostředky a majetkem, vždy však v souladu s rozpočtem schváleným valnou hromadou.


Článek VIII: Závěrečná ustanovení

 1. Stanovy jsou závazné pro všechny členy sdružení.
 2. O změně stanov rozhoduje valná hromada.
 3. Stanovy nabývají účinnosti dnem vzniku sdružení.
 4. Toto sdružení vzniká dnem registrace u Ministerstva vnitra ČR a plně se řídí zákonem č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů.